הקלטה ותמלול ישיבות דירקטוריון

למה חשוב לבצע תמלול ישיבות דירקטוריון

דירקטורים פועלים בסביבה שהיא עתירת נורמות משפטיות רבות ומגוונות. הפרה שלהן עלולה לחשוף אותם לסנקציות אזרחיות ואף פליליות. ועל כן, כשם שהדירקטוריון מנהל את סיכוני החברה, כך עליו לנהל את הסיכונים אליהם הוא עצמו חשוף. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא על ידי תמלול ישיבות הדירקטוריון על ידי חברה מומחית בתחום.

דירקטורים- אתם אחראיים באופן אישי

הבסיס לחובה החוקית לניהול פרוטוקול בישיבות דירקטוריון מגיע מסעיף 108 בחוק החברות המתייחס באופן מפורש לפרוטוקולים בישיבות דירקטוריון וקובע.

(א) חברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון. ותשמור אותם במשרדה הרשום או במען אחר בישראל, שעליו הודיעה החברה לרשם, לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה.

(ב)  פרוטוקול שאושר ונחתם בידי הדירקטור שניהל את הישיבה, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

הגדיל לעשות והבהיר המחוקק בחוזר רשות החברות מיום ז’ בחשוון התשס”ד – 2003 המתייחס לעבודת הדירקטוריון. מטרתו לרענן ולעדכן את ההנחיות הקיימות בנושא עבודת הדירקטוריון בחברה ממשלתית. המחוקק קבע כי יו”ר הישיבה יהיה אחראי לרישום פרוטוקול הדיונים בישיבה, הפרוטוקול ישקף את הדברים שנידונו בישיבה. יפורטו בו עיקרי הדברים בשם אומרם, כפי שבאו לידי ביטוי בישיבה. נוסחן של ההחלטות שנתקבלו בישיבה וכן את שלב כניסתו ויציאתו של כל משתתף במהלך הישיבה.

עמדת בית המשפט בנוגע להקלטה ותמלול ישיבות דירקטוריון

היו מקרים בהם תיעוד הדיון בפרוטוקול לא שיקף בצורה בהירה ואמינה את שנאמר בדיון. לא אחת, רושם הפרוטוקול נוטה לדעה מסוימת, תוך קידום אינטרס אישי שבא לידי ביטוי בתיעוד הפרוטוקול. חשוב להדגיש כי התוצאה בעקבות תיעוד שאיננו מתבצע ביושר ובשקיפות, יכולה להיות המון פעמים תביעות הדדיות, האשמות פליליות וכיוצא בזה. 

בפרשת פיננסיטק (תנ”ג 13663-03-14) פסקה השופטת רות רונן  כי: “הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון על נספחיהם… אמורים לשקף. באופן שאינו שנוי במחלוקת את תהליך קבלת ההחלטות על-ידי הדירקטוריון על כל שלביו. בעיקר באותם מקרים בהם הדירקטוריון החליט לקחת סיכון. שכן, אז צריך בית-המשפט להיות מסוגל לעקוב אחר תהליך המחשבה של הדירקטורים. ואחרי הטעמים שהניעו אותם לקבל את ההחלטה אותם הם קיבלו”.

תמלול הקלטות לבית משפט

הגנה על דירקטורים ונושאי משרה

על מנת להגן על נושאי משרה ולאפשר להם לפעול בחופשיות למען החברה וזאת מבלי חשש מפני תביעות. מאפשר החוק לחברה להגן על נושאי המשרה בה (במסגרת פעילותם בה) בשלושת האמצעים הבאים: פטור, שיפוי וביטוח.

  • פטור – החברה למעשה מעניקה פטור לעובד מנשיאת אחריות בעבור כל נזק אפשרי שייגרם.
  • שיפוי – החברה לוקחת על עצמה את האחריות לפצות עובד שנאלץ לשאת בהוצאות כספיות בעקבות תביעות.
  • ביטוח – החברה רשאית לבטח את עובדיה בביטוח דירקטורים. 

אך כל אלה לא יועילו באם לא תוכלו להציג פרוטוקול אשר משקף נאמנה את תהליך קבלת ההחלטות שהתקבלו. זיכרו כי מדובר על ישיבות בהן מתקבלות הכרעות והחלטות המשפיעות המון פעמים על כלל הציבור. ההקלטה והתמלול על ידי חברה חיצונית, מספקים תיעוד אמין ואובייקטיבי. שאיננו מייצג אינטרס ואיננו נוטה לדעה או החלטה מסוימות.

אנחנו המומחים בתמלול ישיבות דירקטוריון

לנו, במרכז הישראלי לתמלול והקלטה ניסיון רב ביצוע תמלול הקלטת ישיבות רבות משתתפים ובהפקת תמלילים. מלאים אשר מספקים פרוטוקול מלא ומפורט, אשר כולל את כל מה שנאמר על ידי מי שאמר זאת. שכן ישנה חשיבות רבה בשיוך הדברים לאומרם. כך שבעזרת הפרוטוקול שאנו נייצר עבורכם תוכלו לשמור על ממשל תאגידי תקין. ולהוכיח כי קבלת ההחלטות ודיוני הדירקטוריון וועדותיו היו מלאים ומקיפים.

פרוטוקול ישיבות דירקטוריון

כחברה מקצועית, אשר בקיאה בחוקים ובתקנות הרלוונטיות. אנו יכולים לספק לכם פרוטוקול מדויק שמציג, ללא משוא פנים, את הנאמר בישיבות הדירקטוריון. באופן שיוכל לשמש כראייה משפטית אשר תהווה הגנה במקרה של. האשמות פליליות לפי חוק הגבלים העסקיים, רישוי עסקים, וכן תביעות בגין החלטות שהתקבלו והובילו לתוצאות שנויות במחלוקת. 

פרוטוקול מקוצר של ישיבות דירקטוריון

תקצור ישיבות דירקטוריון הוא עוד שירות ייחודי אותו מציעה חברתנו. אנו יכולים לספק לכם, עם תמלול, או פרוטוקול הישיבה. תקצור של עיקרי הדברים. סעיפים, דוברים עיקריים, סיכום החלטות ועוד. 

מאמרים נוספים

הקלטה ותמלול שיחות

הקלטה ותמלול שיחות

היבטים משפטיים ואתיים של הקלטה ותמלול שיחות הקלטת שיחות היא נושא מורכב ורגיש, המעורר שאלות משפטיות, אתיות וחברתיות מגוונות. אך עם התפתחות הטכנולוגיה והנגישות הגוברת של. אמצעי הקלטה, הקלטה ותמלול

קרא עוד »
תמלול ותרגום מרוסית לעברית

תמלול ותרגום הקלטות מרוסית לעברית

בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבותם של שירותי תמלול ותרגום מרוסית לעברית, במיוחד בתחום המשפטי. כאשר ראיות קריטיות, כגון הקלטות אודיו, מוצגות בשפה זרה, הן עלולות לאבד את משמעותן ואת כוחן

קרא עוד »
האם כל אחד יכול לתמלל לבד?

האם כל אחד יכול לתמלל לבד?

האם כל אחד יכול לתמלל שיחה ולהציגה כראיה בבית המשפט? התשובה היא חד משמעית לא. בלב ההליך המשפטי עומדת שאלת טוהר הראיות. אמות מידה משפטיות קובעות כי כל תמלול המוגש

קרא עוד »