מחקר איכותני-תמלילים

תמלול מחקר איכותני

מחקר איכותני הינה שיטת מחקר אשר נוגעת בעיקרה למדעי הרוח והחברה. במסגרתה נעשית בחינה עמוקה ורבת ממדים אודות תופעה אשר משפיעה על בני אדם. או מהווה חלק מאופיים ואורח חייהם.

כחלק ממחקר, נעשה שימוש במגוון כלים ייחודיים, שתכליתם ביאור והקניית פשר לתופעה. בשונה ממחקרים כמותיים, מחקר איכותני סובב סביב השערות ומסקנות פשטניות. כאלו אשר מאפיינות את שיטות המחקר הנפוצות בו. כדוגמת אתנוגרפיה, תאוריה מעוגנת בשדה, מחקר נרטיבי וחקר מקרה.

כדי לאפשר דלייתן של מסקנות והפקת רשמים מהן, נעזרים דוקטורנטים וחוקרים בקשת רחבה של כלים ייחודיים. כלים המאפשרים לקיים מחקר, מבלי להטות או להשפיע על המרואיינים ולא משפיעים על תוצאות המחקר. כאשר הבולט שביניהם הוא תמלילים של ראיונות, כלי מחקרי אשר נרחיב אודותיו במאמר הקרוב. 

למה לתמלל?

כדי לבאר ולפזר את מעטה הערפל אודות השימוש בתמלול, ראשית קיים הצורך להגדירו וליצוק לתוכו משמעות. תמלול הוא המרת שמע אל הכתב, תוך מתן דגש להווי השיחה בעת שזו נעשתה. כל זאת על מנת להעמיק ולהבהיר את המסר העולה ממנה.

תמלול שנעשה באופן מקצועי מאפשר לאפיין ולהעביר רשמים רבים אודות תוכן השיחה. באופן המאפשר לחוקר לרדת לפרטי פרטים. להיכנס לעובי הקורה ולקבל תמונה אותנטית ומלאה יותר סביב נושא המחקר. כזו אשר לא ניתן לקבל אילולא מתבצעת בחינה בממד נוסף אודותיו.

תמלול ככלי עזר לניתוח ראיונות

השימוש בתמלול ככלי גדל במחקרים שמערבים ראיונות עם אדם אודות תופעה. בין אם הינו מהווה חלק ממנה, ובין אם הוא משמש כעד מומחה הסוקר אותה.

כאשר מושא הריאיון הוא נסיין אשר משיב על שאלות כדי לשפוך אור על הסוגייה, .חשיבות תימלולה של השיחה גדלה. שכן באמצעות תמליל, ניתן להגיע למסקנות ייחודיות אשר חומקות מן העין. כזו אשר מתקבלת מבחינה שרירותית של תוכנה הכתוב.

דוקטורנטים רבים מחזיקים ארכיון כתוב של מחקרים, אשר מורכב למעשה מתמלול ראיונות שנעשו במהלך המחקר. כשבידם גיבוי כתוב, אין חשש מכשל טכנולוגי לא צפוי שעלול להחריב את המחקר ולפגוע בנתונים שנאספו בעמל רב.

ניתוח תמלילים לצורך מחקר

קיימת חשיבות רבה לביצוע המלאכה בהקדם האפשרי מן הרגע שבוצע הריאיון. רצוי לבצע תמלול ראיונות כאשר נושא השיחה טרי באוזניי המראיין. הסיבה לכך היא שלעתים בשל בעיה בהקלטה או דיבור לא ברור, עלול המתמלל לעמוד בפני קושי בהעברת המסר הנכון. באמצעות היוועצות ושיח עם הגורם שערך את המחקר – .ניתן להגיע לפתרון מהיר ויעיל של הסוגייה. על ידי ביאור המילה הבעייתית לנוכח בדיקה עם הגורם המראיין.

קיים מאזן מסוים, באמצעותו ניתן לשער את משך הזמן שיש להשקיע בביצוע תמלול עבור שעת הקלטה. מאזן זה גורס כי כנגד כל שעת הקלטה שכזו, על המתמלל להשקיע כ- 5 שעות עבודה מטעמו. מטבע הדברים קיים הבדל מסוים בקושי שקיים עבור סוג ההקלטה, למשל האם מדובר בדיאלוג או בשיחה קבוצתית.

כיצד להקליט ריאיון?

קיימת חשיבות גדולה לעריכת הריאיון מלכתחילה באופן אשר יאפשר את תמלולו מבעוד מועד, .כאשר קיימים לכך חידודים וכללים רלוונטיים.

מומלץ להיעזר במכשירי הקלטה אשר קיים בהם חיבור USB מובנה כדי להקל על העברת ושמירת הקבצים. כמו כן, בטרם יתבצע הריאיון מלכתחילה, מומלץ לבצע בדיקה של מכשיר ההקלטה. כך ניתן למנוע מצב בו לאחר שהסתיים הריאיון, נודע לכם כי ההקלטה לא טובה ושלא ניתן להפיק ממנה דבר.

כמו כן, מומלץ לערוך את הריאיון בסביבה שקטה ונטולת גירויים או הפרעות חיצוניות. שכן אלה עלולות הפרעות אלו לפגוע במהימנות התוכן, או ביכולתכם לערוך את ההקלטה כשורה. גירויים אלו יכולים לפגוע ביכולת לנתח את שהוקלט. כמו גם להטיל בספק האם המרואיינים היו בסביבה סובייקטיבית, אשר אפשרה להם לענות בחופשיות.

כיצד לבחור חברה לביצוע תמלול בניתוח מחקר איכותני

קיימות חברות רבות אשר מתהדרות ביכולתן לתמלל ראיון שנעשה לצורך מחקר איכותני. רצוי להקפיד על מספר משתנים בטרם תבחרו בגוף אשר יסייע במחקרכם.

רצוי להקפיד כי הגורם המקצועי בו תעזרו דובר את שפת היעד ושפת המקור של הראיונות. על מנת להקפיד כי הרשמים והמסקנות אשר ניתן להפיק מהתמלול, יתומללו נכונה ויגולמו במחקרכם.

כמו כן, רצוי לבדוק מבעוד מועד האם לאותו גורם יש ניסיון בתמלול לצורך ניתוח מחקר איכותני. כאשר מדובר בשאלה הרת גורל, כיוון שהיא מצביעה על בקיאותו של אותו גורם בשלבי ההליך ובצרכים הייחודיים שלכם.

תמלול הקלטות לבית משפט

תיאום ציפיות בין עורך המחקר לגורם המתמלל

עריכת תיאום ציפיות בין הגורם המתמלל לבין עורך המחקר היא רבת משקל ובעלת חשיבות קרדינלית לביצוע המחקר כהלכה. במסגרת שיחה זו מבהיר עורך המחקר לגורם המתמלל, כיצד הוא מעוניין שהתמלול יתבצע.  כלומר, לאיזה רמת פירוט הוא מבקש לרדת, האם הוא מעוניין במבנה מסוים או בהעלאת דברי המרואיינים כהווייתם וכן הלאה.

דרכים לכתיבת מחקר איכותני – כתלות במושא המחקר

בהתאם לאופי או השוני אשר קיים לכל מחקר, כך גם משתנות הדרכים לכתיבת אותו מחקר איכותני.

במחקר שאשר עוסק במבחן ספציפי, אשר מתייחס לאירוע ולא לתופעה רחבה, מומלץ לכלול מידע רב ככל הניתן במסגרת התמלול. כדוגמת מחוות, קיצורים והגהות נקודתיות כדוגמת – הנהונים או המהומים וצקצוקים וכן הלאה.

דוגמה לדרישות או הבהרות אשר הינן חשובות במיוחד לעורכי מחקרים, היא הדרישה לציין שתיקות ארוכות. יש המבקשים שימוש בפונט אדום כאשר מילה נאמרת באופן שאינו ברור לחלוטין.

רמת הדיוק והשפעתה על דברי המרואיינים

קיימת דילמה אודות השאלה האם קיים צורך להציג את מילותיו .המדויקות של מרואיינים כחלק מההתייחסות לחומר המתומלל. שכן במהלך התמלול כמובן שדבריהם יתומללו במדויק.

לעתים כאשר מראיינים מרואיינים מרקע או מקבוצת מיקוד מסוימת, הצגת האופן בו הם בוחרים להתבטא, .עלולה לשוות ולהקנות להם חזות בורה או שלילית. זו שופטת במידה מסוימת ושטחי את אישיותם מבלי לייחס חשיבות אמיתית לתוכן כוונתם. לכן, לעתים ניתן להתייחס למלל לנוכח מחוות פשוטות יותר, כדוגמת אישור או שלילה, מורת רוח או הסכמה.

מומלץ להכין מבעוד מועד מילון מסוים אשר מהווה מדד אחיד עבור כלל המרואיינים. זאת כדי למנוע הטיה או פירוש מוטעה של דבריהם. כך למשל מומלץ לקבוע מראש כיצד להתייחס לקיצורים כדוגמת ”כה” במקום ”כן”. או ”קיבלתי ת’מפתח” במקום ”קיבלתי את המפתח”.

דגשים נוספים עבור עורך מחקר כחלק ממבנה מחקר איכותני

כאשר לצורך מחקר איכותני בוחרים להשתמש בתמלול, .רצוי להכין שאלות מובנות, כאשר המשלב הלשוני בו נעשה שימוש הינו רשמי. וזאת על מנת להבטיח שהמרואיינים יענו באופן שאינו משתמע לשתי פנים, ושמקבל גוון אחיד יותר.

כמו כן, יש לוודא שהמתמלל אובייקטיבי לחלוטין לסוגיית המחקר.

עוד באותו נושא, רצוי לבדוק את שאלות המחקר ולנסותן על קבוצת ניסוי דומה למרואיינים העתידיים. כדי ניתן לבדוק את האופן בו אנשים מרקע דומה עונים לשאלות שכאלו.  כך לגלות האם השאלה מפיקה את החומר הרצוי.

חשוב לערוך חיתום סודיות עם הגורמים המתמללים, כדי להבטיח שהמידע יישאר חסוי ומוצנע.

לסיכום - תמלול כאבן דרך במחקר איכותני

כפי שניתן להבין מן הכתוב לעיל, מחקרים איכותניים מתבססים במידה רבה על עריכת ראיונות עם קבוצות מיקוד. כאשר לנוכח עריכת הראיונות עם אותן קבוצות, ניתן להפיק מסקנות ייחודיות מאותו מחקר והשלכותיו.

תמלול ראיונות מקנה למראיין נקודת מבט נוספת בה לא ניתן היה להבחין בעת ביצוע הריאיון. תמלול ראיונות מהווה כלי אינטגרלי ואמצעי שהינו במידה רבה בבת עינו של כל דוקטורנט באשר הוא.

כשאתם עומדים בפתחו או אפילו במהלכו של מחקר איכותני מתמשך, מומלץ לפנות לגוף מקצועי ומוסמך. גוף אשר מודע לכלל החידודים וההשגות אשר כרוכות בביצוע עבודה כירורגית שכזו. 

אנו, במרכז הישראלי לתמלול והקלטה, פיתחנו טכניקות ייחודיות לביצוע תמלול של ראיונות במסגרת מחקר איכותני. בזכות טכניקות אלה אנו מציעים שילוב מנצח של מוצר איכותי ומחיר תמלול אטרקטיבי במיוחד. 

מאמרים נוספים

הקלטה ותמלול שיחות

הקלטה ותמלול שיחות

היבטים משפטיים ואתיים של הקלטה ותמלול שיחות הקלטת שיחות הוא נושא מורכב ורגיש, המעורר שאלות משפטיות, אתיות וחברתיות. אך עם התפתחות הטכנולוגיה והאפשרות להקליט. בלחיצת כפתור, הקלטה ותמלול שיחות הפכו

קרא עוד »
תמלול ותרגום מרוסית לעברית

תמלול ותרגום הקלטות מרוסית לעברית

בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבותם של שירותי תמלול ותרגום מרוסית לעברית, במיוחד בתחום המשפטי. כאשר ראיות קריטיות, כגון הקלטות אודיו, מוצגות בשפה זרה, הן עלולות לאבד את משמעותן ואת כוחן

קרא עוד »
האם כל אחד יכול לתמלל לבד?

האם כל אחד יכול לתמלל לבד?

האם כל אחד יכול לתמלל שיחה ולהציגה כראיה בבית המשפט? התשובה היא חד משמעית לא. בלב ההליך המשפטי עומדת שאלת טוהר הראיות. אמות מידה משפטיות קובעות כי כל תמלול המוגש

קרא עוד »